مناقصه عمومی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، نصب و اجرای سیستم اعلام اطفاء حریق - مدیریت شعب منطقه غرب تهران