حساب سپرده قرض الحسنه جاری
سپرده قرض الحسنه جاری​
تعریف
هدف
ویژگی ها

از عقود جايز مي باشد.
رابطه حقوقي بين سپرده گذار و بانک در اين حساب رابطه داين و مديون است.
مانده حساب هاي جاري در بانک بعنوان سپرده ديداري تلقي مي گردد.
وجوه واريز شده در اين سپرده حسب دستور صاحب حساب ( عمدتا با چک ) برداشت و يا در وجه اشخاص ثالث کارسازي مي گردد.

​کاربرد منابع
شرایط افتتاح حساب
مدارک مورد نیاز
مراحل انجام افتتاح حساب
​کارمزد و هزینه ها
​نحوه برداشت از حساب​
​​نحوه دسترسي به درگاه