تسهیلات سلف
تسهیلات سلف
تعریف

پيش خريد نقدي محصولات واحد هاي توليدي به قيمت معين .​

هدف

تامين سرمايه در گردش ( نقدي ) مورد نياز واحدهاي توليدي ( صنعتي ، معدني ، کشاورزي ‌) منحصرا بنا به درخواست اينگونه واحدها .

ویژگی ها
موارد اعطاي تسهيلات

محصولات واحدهاي توليدي در بخشهاي صنعتي ، معدني و کشاورزي

ضوابط اعطاي تسهيلات
مدارک مورد نیاز
کارمزدها و هزينه ها

تهيه گزارش اطلاعات اعتباري اشخاص حقيقي ١٢٥٠٠٠ ریال و اشخاص حقوقي ٢٥٠٠٠٠ ریال مي باشد .کارمزد تهيه گزارش کارشناسی ، ارزيابی ماشين آلات ، ساختمان و ساير کارمزدهای متعلقه طبق آخرين دستور العملهای بانک .اموال و وثائق تسهيلات اعطائي مطابق با بخشنامه های جاری بانک بيمه می گردد .هزينه های قابل قبول : قيمت خريد کالا ، حمل و نقل کالا ، هزينه بسته بندی کالا ، هزينه انبارداری کالا ، هزينه بيمه و حق ثبت سفارش کالا ، هزينه های بانکی ، حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزينه توقيف و انتظار نوبت کشتی ( ) ، هزينه ماليات بر ارزش افزوده

مدت باز پرداخت

​از جمله تسهيلات کوتاه مدت مي باشد و مدت آن نبايد از يکدوره توليد و حداکثر ١ سال تجاوز کند .

نحوه باز پرداخت

​بصورت يکجا و يا به دفعات نسبت به باز پرداخت و تسويه اقدام مي شود .

نحوه بازپرداخت تسهيلات از طريق درگاهها

باز پرداخت و تسويه صرفا از باجه هاي شعبه امکان پذير مي باشد .

وثائق

انواع وثائق و تضمينات مطمئن و مورد قبول بانک طبق آخرين دستورالعملهای بانکی .