فروش املاک مازاد
مزایده عمومی فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران - اداره کل امور مهندسی و ساختمان - مزایده 99/4 - نوبت اول

مزایده عمومی فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران - مدیریت شعب منطقه غرب تهران - مزایده 99/11


مزایده عمومی فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران - مدیریت شعب منطقه مرکز تهران - 99/2 نوبت دوم